actividadesmultimediaartistascontactoenlacesbarrconxin
Barcelona Chiny
exposició

Barcelona, Chiny
Benxamín Álvarez, Xesco Mercé i Marc Vilallonga
Gallery Stalowa, Varsòvia, Polònia
Del 15 de Juliol al 25 d’Agost de 2015

 
 

O, potser seria més correcte dir, La Xina (Chiny en català), Barcelona. Perquè el col·lectiu que ens visita, La Xina, A.R.T. (misterioses sigles que responen a la no menys críptica definició Associació de Recerca Total), te la seva seu al bell mig del Casc antic d’aquesta ciutat mediterrània. L’any 1997 un grup de deu artistes, de les més diverses procedències, ideologies i disciplines, aplegats per Luís Casado, formen el nucli inicial del que seria un projecte que duraria fins ara (més de 18 anys, per sorpresa de propis y estranys). Des de la seva fundació, al cor del barri Xino de Barcelona (rebatejat durant les olimpíades del 92 amb el nom més glamurós de Raval) la Xina construeix una cruïlla de debat i reflexió, vol ser un punt de trobada d’idees i un centre de diàleg sobre l’art i el pensament contemporanis.

La Xina A.R.T. s’estructura en tres branques fonamentals d’actuació que es complementen per tal de configurar un projecte incisiu i ampli tant a nivell artístic com social. Cadascun d’aquests apartats té un funcionament propi, però estructuralment i conceptualment s’hi troben relacionats i tenen com a característica comuna la voluntat d’aprofundiment en el treball artístic i d’incursió en el medi social. Primerament desenvolupa una programació d’activitats i d’exposicions estable (entre deu i dotze a l’any) al seu local de L’Hort de la bomba (que substituí, ja fa 6 anys, la galeria original del carrer Doctor Dou, vora del MACBA).

En les més de 200 mostres realitzades s’ha donat a conèixer i difondre els treballs dels seus membres (que han estat uns 30, fins al moment present) al mateix temps que oferir al públic català la possibilitat de conèixer els treballs d’interessantíssims artistes d’altres països que rarament mostren la seva obra a Barcelona (Mèxic, Xile, Lituània, Polònia...). La Xina és membre fundador de la Xarxa Europea d’Espais de Creació Kanîbal’hopox, la qual cosa ha permés realitzar múltiples intercanvis amb espais articuladors d’art de tot el continent (com és el cas de Stallowa). Madrid, Bilbao, París, Berlín, Lisboa, Nîmes, Montpellier, Lyon, Colònia, Oslo, Brussel·les, Kaunas i ara Varsòvia.

La segona funció és de pedagogia i difusió del fet artístic. Tots aquests es vertebren en calidoscòpiques iniciatives: “Xinaxinorri” (art per a escolars), “La Xina Sona” (cicle de concerts que acompanyen cada inauguració), “Houdini Performance Festival” (art performàtic i màgia en un sol certamen), “Xinacittà” (festival de vídeo artístic que ha esdevingut internacional i va començar a casa nostra) i “Barcelona Emergents” (concurs per facilitar visibilitzar l’obra dels més joves creadors d ela ciutat i el pais). La tercera labor de La Xina es concreta en la redacció i disseny de la revista d’arts i assajos “La Conxinxina”, que ajuda a publicitar tot el treball realitzat i que compta amb col·laboradors excepcionals dins del panorama creatiu del moment.

Gràcies a establir contacte amb el director artístic de la galeria Stallowa, Krzystof Stanislawski, vàrem poder realitzar l’exposició “3 x joves pintors polonesos” a la nostra seu de Barcelona, la qual cosa comportava preparar la tornada de l’intercanvi, en forma d’exposició, que és la que ara us presentem. La cosa va ser difícil, La Xina és un col·lectiu voluntàriament heterogeni i heterodox, malencasellat de neodadà, de neopunk o de neoneo, i amb més o menys guanyada fama d’iconoclasta. Però, precisament per això, treballar sobre la figuració (de fet, el projecte germinal s’havia de dir “Figuracions”, paraula polisèmica en català, de difícil traducció, que remet tant a la pintura figurativa com a la imaginació fabulosa) és, per a nosaltres, un repte tan inquietant i atractiu.

Partir de premisses més o menys figuratives i emprar de tècniques tan elementals (i, precisament per això, difícils) com són la pintura o el dibuix o la fotografia, en un món enlluernat i ensordit per la pirotècnica dels multimèdies i la immensitat del buit del suports virtuals, és, ben mirat un concepte tan revolucionari com atractivament inquietant. Ben mirat, repassant les obres de cadascun dels artistes que han passat per la nostra associació, és realment difícil trobar-ne més d’una dotzena (dels més de quatre-cents cinquanta que han exposat a La Xina) que es puguin titllar exclusivament com a abstractes. Gairebé tots conservem, voluntària o inconscientment, tècniques i imaginaria figuratives. Des de diverses òptiques i medis (pintura, collage, fotografia manipulada per ordinador o performance) els tres artistes que ens visiten, Benxamín Álvarez, Xesco Mercé i Marc Vilallonga, tres multiinstrumentistes d’àmplia trajectòria en el món artístic català, us volen oferir, com Marco Polo, els més exquisits elixirs i les més delicades espècies de La Xina, que, no ho oblideu, és a Barcelona.


O, tal vez sería más correcto decir, La Xina (Chiny en catalán), Barcelona. Porque el colectivo que nos visita, La Xina A.R.T. (Misteriosas siglas que responden a la no menos críptica definición Asociación de Investigación Total), tiene su sede en el corazón del Casco antiguo de esta ciudad mediterránea. En 1997 un grupo de diez artistas, de las más diversas procedencias, ideologías y disciplinas, reunidos por Luís Casado, forman el núcleo inicial de lo que sería un proyecto que duraría hasta ahora (más de 18 años, para sorpresa de propios y extraños). Desde su fundación, en el mismo centro del barrio Chino de Barcelona (rebautizado durante las olimpiadas del 92 con el nombre más glamoroso de Raval) La Xina construye un cruce de debate y reflexión, quiere ser un punto de encuentro de ideas y un centro de diálogo sobre el arte y el pensamiento contemporáneos.

La Xina A.R.T. estructura en tres ramas fundamentales de actuación que se complementan para configurar un proyecto incisivo y amplio tanto a nivel artístico como social. Cada uno de estos apartados tiene un funcionamiento propio, pero estructuralmente y conceptualmente se encuentran relacionados y tienen como característica común la voluntad de profundización en el trabajo artístico y de incursión en el medio social. Primeramente desarrolla una programación de actividades y de exposiciones estable (entre diez y doce al año) en su local de L’Hort de la bomba (que sustituyó, hace 6 años, la galería original de la calle Doctor Dou, cerca del MACBA).

En las más de 200 muestras realizadas se ha dado a conocer y difundir los trabajos de sus miembros (que han sido unos 30, hasta el momento presente) a la vez que ofrecer al público catalán la posibilidad de conocer los trabajos de interesantísimos artistas de otros países que raramente muestran su obra en Barcelona (México, Chile, Lituania, Polonia...). la Xina es miembro fundador de la Red Europea de Espacios de Creación Kanîbal'hopox, lo que ha permitido realizar múltiples intercambios con espacios articuladores de arte de todo el continente (como es el caso de Stallowa). Madrid, Bilbao, París, Berlín, Lisboa, Nimes, Montpellier, Lyon, Colonia, Oslo, Bruselas, Kaunas y ahora Varsovia.

La segunda función es de pedagogía y difusión del hecho artístico. Todos estos se estructuran en caleidoscópicas iniciativas: "Xinaxinorri" (arte para escolares), "la Xina Sona" (ciclo de conciertos que acompañan a cada inauguración), "Houdini Performance Festival" (arte performático y magia en un solo certamen), " Xinacittà "(festival de video artístico que ha devenido internacional y comenzó a nuestra casa) y" Barcelona Emergents "(concurso para facilitar visibilizar la obra de los más jóvenes creadores de la ciudad y el país). La tercera labor de la Xina se concreta en la redacción y diseño de la revista de artes y ensayos "La Conxinxina", que ayuda a publicitar todo el trabajo realizado y que cuenta con colaboradores excepcionales dentro del panorama creativo del momento.

Gracias a establecer contacto con el director artístico de la galería Stallowa, Krzystof Stanislawski, pudimos realizar la exposición "3 x jóvenes pintores polacos" en nuestra sede de Barcelona, lo que conllevaba preparar la vuelta del intercambio, en forma de exposición, que es la que ahora os presentamos. La cosa era difícil, la Xina es un lectivo voluntariamente heterogéneo y heterodoxo, mal encasillado de neodadá, de neopunk o de neoneo, y con más o menos ganada fama de iconoclasta. Pero, precisamente por eso, trabajar sobre la figuración (de hecho, el proyecto germinal se titulaba "Figuraciones", palabra polisémica en catalán y castellano, de difícil traducción, que remite tanto a la pintura figurativa como la imaginación fabulosa) es, para nosotros, un reto inquietante y atractivo.

Partir de premisas más o menos figurativas y emplear de técnicas tan elementales (y, precisamente por ello, difíciles) como son la pintura o el dibujo o la fotografía, en un mundo deslumbrado y ensordecido por la pirotécnica de los multimedias y la inmensidad del vacío del soportes virtuales, es, bien mirado, un concepto tan revolucionario como atractivamente inquietante. De hecho, repasando las obras de cada uno de los artistas que han pasado por nuestra asociación, es realmente difícil encontrar más de una docena (de los más de cuatrocientos cincuenta que han expuesto en La Xina) que se puedan tachar exclusivamente como en abstractos. Casi todos conservamos, voluntaria o inconscientemente, técnicas y imaginaría figurativas. Desde diversas ópticas y medios (pintura, collage, fotografía manipulada por ordenador o performance) los tres artistas que nos visitan, Benxamín Álvarez, Xesco Mercé y Marc Villalonga, tres multiinstrumentistas de amplia trayectoria en el mundo artístico catalán, os quieren ofrecer, como Marco Polo, los más exquisitos elixires y las más delicadas especies de China, que, no lo olvide, está en Barcelona.